Anuaryo/Annales: Journal of History, Vol 12, No 1 (1994)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access
Font Size:  Small  Medium  Large

Kasaysayan ng Pagkaing Kapampangan

Reynaldo Y. Palma

Abstract


Inilalarawan sa artikulong ito ang pamamaraan ng pagluluto lalo na ng pamamaraan ng pagkain ng mga Kapampangan. Malaki ang impluwensiya ng pagkaing kastila sa mga mayayamang Kapampangan samantalang sa mga hoi polloi at mahihirap ay ang mga pagkaing Chino, Malayo, at Amerikano.

Full Text: PDF

Share |


ISSN 0115-6276 (Print)