DALOY, Vol 6, No 1 (1997)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access
Font Size:  Small  Medium  Large

"Nalpay a Namnama": Isang Tula ni Leona Florentino

Isagani R. Cruz

Abstract


Pagbasang hermenyutika at dekonstruksyon ang ginamit sa isang tulang Ilocanong isinalin sa Filipino at Ingles, at muling binigyang salin sa Filipino ng kasalukuyang makata.


Full Text: PDF

Share |


ISSN 0117-3561 (Print)