DALUMAT E-Journal

Discipline: Araling Pilipino (Philippine Studies)
Publisher: Numina Publications

   


DALUMAT E-Journal

Ang DALUMAT E-Journal ay naglalayong isulong ang iba’t ibang diskurso at kaalaman sa multidisiplinaryong larangan ng Araling Filipino bunga ng masigasig, makabuluhan, at makahulugang pananaliksik at pag-aaral sa Humanidades, Agham Panlipunan, Pilosopiya at Agham. Isa itong pambansang refereed e-journal na lumalabas tuwing Enero at Hunyo kada taon. Magiging lunsaran ang E-journal para ihapag ng mga gradwadong mag-aaral, iskolar, manunulat, teorista at intelektuwal ang kanilang patuloy na pagtuklas, masinop na pakikilahok sa akademya at pananaliksik na nagmumula sa loob o labas ng bansa at nasusulat sa Filipino, Ingles at mga wika sa Pilipinas. Itinayo ito ng mga gradwadong mag-aaral, iskolar at guro para sa hangaring makabuo at maipagpatuloy ang akademikong pag-unlad ng Araling Filipino.


Vol 3, No 1-2 (2012): Dalumat E-Journal

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Mga Paunang Pahina

Paunang Salita ng Editor PDF
Jose Rhommel B. Hernandez, Ph.D
Editorial Board PDF
* *

Mga Artikulo

E-Filipino: Ang Pagtuturo at Pagkatuto ng/sa Wikang Filipino Sa Sistemang Open and Distance Learning PDF
Jayson D. Petras
Isang Pagsusuri sa Persepsyon sa at Aktwal na Kahusayang Pampagtuturo ng Guro PDF
Maria Fe Gannaban
Edukasyong di Pormal ng mga Katutubong Agta sa General Nakar, Quezon Gamit ang SWOT Analisis PDF
Reynele Bren G. Zafra
Panimulang Pag-Aaral sa Varayti ng Tagalog-Pateros sa Domeyn ng Balutan PDF
Voltaire Villanueva
Ang Hanunuo-Mangyan, Ambahan, at ang Misyon ng Simbahan PDF
Emmanuel C. De Leon
Ipinintang Kamalayan Ukol sa Kapayapaan: Pagbasa sa Imahe ng mga Likhang Mural ng Kolehiyong Mag-aaral ng De La Salle Lipa PDF
Aileen Joy G. Saul
Imahen ng Kababaihan sa mga Piling Epikong Filipino PDF
Mary Dorothy dL. Jose
Ang Bisa at Hinaharap ng Lapit na Disaster Diplomacy sa Kasaysayang Pangkapaligiran ng Pilipinas: Isang Inisyal na Pagtatasa PDF
Ma. Florina Orillos-Juan
Sa Labas ng mga Bahay/Pinagtatrabahuhan: Mga Espasyo ng mga Migranteng Pinoy sa Urbanisadong Landskeyp ng Singapore, lalo na sa Lucky Plaza Mall PDF
Atoy M. Navarro, Carlos P. Tatel Jr.
Social Network sa Pilipinas: Isang Kultural na Pagtanaw sa Facebook at Pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino PDF
Joseph Gayares
Kung Fu Tzu’s Political Philosophy: Its Parallelism to the Rise and Fall of the Estrada’s Administration PDF
Archie B. Resos
Transgressive Bridging: Critical Pedagogies and Philippine Studies PDF
Noel Christian A. Moratilla


ISSN 2094-4187 (Print)