Vol 24, No 2 (2012)

Malay

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Mga Paunang Pahina

Mga Patnugot PDF
* *
Mula sa Editor PDF
Florentino T. Timbreza, Rowell D. Madula

Mga Tanging Lathalain

Reaksiyon at Tugon ng mga Filipino sa Pagkontrol at Pagsugpo ng Rinderpest sa Filipinas, 1900-1930 = Filipino Reaction and Response to the Rinderpest Control and Eradication Campaign, 1900-1930 PDF
Arleigh Ross Dela Cruz
Sistematikong Multilingguwalismo: Lunsaran ng Mas Matatag na Wikang Pambansa = Systematic Multilingualism: Foundation for a more Effective National Language PDF
Feorillo Petronillo A. Demeterio III
Isang Paglilinaw sa Kahulugan at Kairalan ng Pilosopiyang Filipino = A Clarification in the Existence and Meaning of Filipino Philosophy PDF
Napoleon M. Mabaquiao, Jr.
Isang Pagpapanibago ng Edukasyon sa Filipinas Batay sa Isang Makabayang Pilosopiya = A Renewal of Education in the Philippines Based on a Nationalist Perspective PDF
Bernardo Noceda Sepeda
Tanggulan ng mga Mandirigmang Hinubaran: Isang Pag-aaral sa Kahalagahan ng Baluarte ng Bgy. Lumang Bayan, San Teodoro, Oriental Mindoro = Fortress of Disarmed Warriors: A Study of the Importance of the Baluarte in Bgy. Lumang Bayan... PDF
Joan Tara Reyes
Memorabilia at Sipat sa Sining ni Alejandro G. Abadilla, Manlilikhang Mapanghimagsik = Memorabilia and Re-assessment of the Art of Alejandro G. Abadilla, Insurrectionary Artificer PDF
E. San Juan, Jr.
Ang Daigdig Ayon kay Deriada: Si Leoncio P. Deriada at ang Kontemporaring Literatura sa Kanlurang Bisayas = The World According to Deriada: Leoncio P. Deriada and the Contemporary West Visayan Literature PDF
J. I. E. Teodoro


ISSN 0115-6195 (Print)