HomeMALAYvol. 5 no. 2 (1986)

Talakayan ng Pulong-Isip 5 Tungkol Sa "Cogito, Ergo Sum" Ni Descartes

Arturo Maggay

 

Abstract:

Ang sumusunod ay isang pagbubuo ng mga salita at kaisipang binigkas ng mga dumulog sa talakayan, batay sa alaala at sariling pang-unawa ng kasalukuyang tagapag-ulat. Anumang karagdagang matutunghayan dito ay isinagawa alinsunod sa pagnanais ng tagapag-ulat na linawin at mabuo ang pangangatwiran at kaisipang tinalakay ng mga dumulog. Sa gayon, anumang kamaliang matutuklasan ay inaaring kamalian lamang niya at kanya lamang. Ang mga tahasang karagdagan. ay matutunghayan
sa mga pangungusap na napapaloob sa mga panaklong.