HomeMALAYvol. 8 no. 1 & 2 (1989)

Saan Patungo Ang Ating Literatura?

Isagani R. Cruz

Discipline: Literature

 

Abstract:

SAAN PATUNGO angatingliteratura?Mahirapsabihinkunganaanghinaharap, o kung may hinaharap,angkahitnaalingbagayna Pilipino. Akalainbanamannatinnoongpanahon ng Kastilanamatatalopalaangmgaputingiyon ng kapwanilaputi? Akalainbanamannatinnoongpanahonni Marcos nahindipalaaabutin ng isanglinggoangpagpapatalsiksapamilyaniyamulasaMalacañang? Akalainbanamannatinnoongnasa EDSA tayonaangmgakasamanatin noon aymagigingmataliknakalabannatinngayon?Samakatwid ay pagmamayabanglamangkungsasabihin ng kahitsinonanaaaninagniya kung anaangmangyayarisaPilipinas, at sakahitnaalinglarangan ng karunungan o siningdito, sadaratingnadantaon.