HomeMALAYvol. 8 no. 1 & 2 (1989)

MgaPersepsyon ng mgaEstudyante ng DLSU saPaggamit ng Filipino saPagtuturo ng Kasaysayan

Alex V. Lamadrid

Discipline: Language Arts, Discipline

 

Abstract:

ANG ARTIKULONG ito ay tungkolsamgaresulta ng isang survey naisinagawa ng Task Force Filipino (TAFF) ng History and Area StudiesDepartment (HASD) noongpangalawang trimester ngtaongakademiko1988-89. Ang survey aynaglalayongalaminangmgapersepsyon ng mgaestudyantetungkolsapaggamit ng wikang Filipino sapagtuturo ngJPRIZAL (o KursongRizal) atPHILHIS (Kasaysayan ng Pilipinas).Angpagsasagawa ng ganitong survey aynagsimula pa noong 1987, nangipasyanga HASD naituroangIabat ng mgabasikongkurso ngKasaysayansawikang Filipino. Para malaman ng mgaguro ng departamentokunganoangreaksyon ng mgaestudyantesapatakarangitoay gumagawa ng survey halos sabawat trimester.