HomeLetran-Calamba Journal of Institutional Research and Developmentvol. 1 no. 2 (2015)

Gabay-Asal 1 Pagpapakatao sa Ika-21 Siglo

Teresa M. Camari | Diana F. Palmes | Norma Bardos-villamor

 

Abstract:

Ang panukalang worktext ay binuo upang tumugon sa pangangailangan ng kagamitang pampagtuturo para sa Baitang 1 batay sa Edukasyon sa Pagpapakatao K to 12 kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). Inaasahang makapagbibigay ng matatag na pundasyon ang worktext na ito tungo sa pag-aaral ng etikal na pagkatao ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga gawaing lumilinang sa kanilang pang-unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasya, at pagkilos.