HomeAni: Letran Calamba Research Reportvol. 3 no. 1 (2016)

MGA TULAK AT KABIG: MGA KWENTO NG KABABAIHAN NG ISANG “BAHAY-ALIWAN”

Bethel C. Balagtas | Mitzi DV. Hibek | Ma. Charvie Mhae M. Juliano | Nimfa C. Gamban

 

Abstract:

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong alamin kung ano ang motibasyon at pinagdaraanan sa buhay ng mga kababaihan na
naghahanapbuhay sa bahay aliwan sa Bay, Laguna.