HomeSaliksik E-Journaltomo 6 bilang 1 (2017)

Nalandangan: Kulturang Kapayapaan ng Inay Malinandang ng Talaandig (Isang Pagtutulay para sa Edukasyong Pangkapayapaan) (2014) ni Geraldine Villaluz

Will Ortiz

 

Abstrak:

Pinamagatang “Mga Piling Kuwento at Tula mula sa Lambak ng Ilog Bakun-Amburayan,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Ballads and Tales of the Kankanaey of the Bakun-Amburayan River Valleys (2015) na sinulat ni Florentino Hornedo.Pinamagatang “Mga Piling Kuwento at Tula mula sa Lambak ng Ilog Bakun-Amburayan,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Ballads and Tales of the Kankanaey of the Bakun-Amburayan River Valleys (2015) na sinulat ni Florentino Hornedo.