HomeKatipunanvol. 3 no. 1 (2018)

Fandom, Fangirling, at Stan Culture

Andrea Anne I. Trinidad

 

Abstract:

Hindi na bago sa madla ang imahen ng isang fan. Subalit, problematikong isipin na ang pagpapahalagang nabubuo ukol sa kanila, partikular na yaong pagtingin sa mga kabataang babaeng taga-hanga, ay nagmumula sa paglalarawang pinalalaganap ng mito at media na palaging nauuwi sa deskripsyong humaling na humaling at isterikal sa puntong nagiging mapaminsala at kahiya-hiya kung kaya’t kinakailangang disiplinahin at bantayan. Sa pagsulong ng internet bilang panibagong espasyong kinalalagakan ang mga kabataang fans at ang kanilang mga praktis, may pangangailangang makapagbigay ng bago at masaklaw na paglalarawan sa mga fans kung saan nakapaloob ang bagong dinamika ng pakikipag-ugnayan at bagong pagtingin sa konsepto ng ‘pagbibigay suporta’ na madalas taliwas sa inaasahan at ipinapataw ng dominanteng industriya.