HomeKatipunanvol. 4 no. 1 (2019)

Ekolohikong Imahinasyong Filipino

Jeffrey Sta. Ana

 

Abstract:

Ginagawang lunsaran ng papel ang antolohiyang pampanitikan na Agam: Filipino Narratives on Uncertainty and Climate Change upang dalumatin ang tinatawag na ekolohikong imahinasyong Filipino. Ipapakita ng papel kung paano tumutugon at tumutuligsa ang mga manunulat na Pilipino sa nararanasan ngayong karahasang dulot pagbabago sa klima sa pamamagitan ng pag-uugnay ng krisis pangekolohiya ng planeta sa panahong Antroposeno sa mga ibinaong kasaysayan ng imperyalismo, kolonyalismo, at neokolonyalismo, sa anyo ng global na pagkaunlad na kapitalista. Ipahahayag ng mga susuriing akdang pampanitikan ang isang ekokritikang Filipino na bumabalik sa karanasang pantao, sa pamamagitan ng isang ekopoetika ng pag-aalala, upang madala ang napakalawak na pagbabago sa klima sa loob ng lunan ng pag-unawa sa pag-init na global bilang nagmumula sa sa mga kapangyarihang kolonyal, at ilugar tayo upang maunawaan ang mga usapin ng katarungang pangkalikasan.