HomeKatipunanvol. 4 no. 1 (2019)

Dama at Damdamin

Marc Christian M Lopez

 

Abstract:

Isinasalang ng papel sa isang interogasyon ang pagdulog sa dalumat ng “ginhawa” na sumasandig sa representasyonal na balangkas, na kadalasang nauuwi sa pagtatatag ng mga arbitraryong dikotomiya tulad ng “loob”/“labas” at ng “katutubong di-malay”/“sinakop na kamalayan.” Sa halip, nilalayon ng kasalukuyang pag-aaral na maitulak ang rasyonalidad na inihahain ng ginhawa bilang isang damdamin, na bahagi ng katutubong sensibilidad, batay sa inilalahad nitong mga parametro at nang hindi napapangunahan ng proyekto ng pagtatatag ng mga takda at estatikong identidad. Gamit ang epikong Kudaman ng tribong Pala’wan bilang teksto, partikular na interes ng gagawing pagsusuri ang pagdama sa ginhawa bilang isang kasidhian na pumapagitan sa matalik na ugnayan ng katawan at kapaligiran. Hahantong ang sanaysay sa isang proposisyon: ang ginhawa bilang kasidhian ay isang oryentasyon sa espasyong tropikal na tumatalab sa paraang mas dislokalisado kaysa naka-pook, at nagpapahayag ng isang pagka-suhetong mas dinamiko at relasyonal kaysa takda.