HomeMALAYvol. 33 no. 2 (2021)

Digital Evangelization: An Initial Study of the Current Situation of the Social Communication Ministry of the Archdiocese of Manila and Diocese of Cubao

Gian Carlo Alcantara

 

Abstract:

Sinuri ng pag-aaral na ito ang digital na ebanghelisasyon ng Social Communication Ministry (SOCCOM) ng Simbahang Katolika sa Arkidiyosesis ng Maynila at Diyosesis ng Cubao. Layunin nitong alamin kung paano natutugunan ng simbahan ang mga hamon sa makabagong paraan ng ebanghelisasyon gamit ang new media. Ito ay isang kuwalitatibong pananaliksik na gagamit ng metodong case study. Sa pamamagitan ng search engine sa Internet, kinalap ang mga datos upang tukuyin ang kasalukuyang sitwasyon sa paggamit ng new media ng mga parokya sa Arkidiyosesis ng Maynila at Diyosesis ng Cubao. Gamit ang search engine ng Internet at algorithm, naitala kung anong mga new media platform ang kanilang ginagamit sa digital na ebanghelisasyon. Nagsagawa rin ng panayam sa tatlong tagapamahala ng SOCCOM ng Arkidiyosesis ng Maynila at dalawang tagapamahala ng Diyosesis ng Cubao. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong (1) malaman ang kasalukuyang kalagayan ng SOCCOM sa paggamit ng new media; (2 ) matukoy ang proseso ng pagpapatakbo ng SOCCOM; (3) maipaliwanag ang mga hamon ng digital na ebanghelisasyon sa Arkidiyosesis ng Maynila at Diyosesis ng Cubao. Mga Susing Salita: Simbahang Katolika, digital na ebanghelisasyon, new media, social communication ministry, ebanghelisasyon This study explores the digital evangelization of the Social Communication Ministry (SOCCOM) of the Archdiocese of Manila and Diocese of Cubao. The main objective of this paper is to know how the Catholic Church is responding to the challenge of the new evangelization using the new media platform. The paper uses a qualitative approach and case study as research design. Using the Internet’s search engine and algorithm the data was gathered to identify the commonly used new media platforms of all the parishes in the Archdiocese of Manila ang Diocese of Cubao for their digital evangelization. Key informant interviews were also conducted with three administrators of the SOCCOM of the Archdiocese of Manila and two administrators of the SOCCOM of the Diocese of Cubao. This study seeks to attain these three specific objectives: (1) identify the current state of the SOCCOM using new media; (2) determine the steps in establishing a SOCCOM; (3) explain the challenges of the Archdiocese of Manila and Diocese of Cubao in digital evangelism.