HomeMALAYvol. 33 no. 2 (2021)

Language Registers of Camareros of Makati City

Marianne C. Ortiz

 

Abstract:

Sa Pilipinas na itinuturing na Katolikong bansa, higit na pinag-uukulan ng atensiyon ng mga Pilipino ang taimtim na pagdiriwang sa Semana Santa kaysa palipasin ang panahon ng tag-init sa pagbabakasyon dahil sa paniniwalang ito’y paggunita sa pinagdaanan at sakripisyo ni Hesukristo mula sa pagpasan niya ng krus hanggang sa kaniyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ipinagdiriwang ang semana santa sa halos malaking bahagi ng Pilipinas. Ang ilan sa mga gawaing kaugnay ng selebrasyong ito ay ang pagsasagawa ng mga pabasa, Visita Iglesia, at mga prosisyon. Prosisyon ang tawag sa paggamit ng replika o rebulto ng mga santo na kabilang sa kuwento pagpapakasakit ni Hesukristo. Sa Lungsod ng Makati, isinasagawa ang mga prosisyon tuwing Miyerkoles Santo at Biyernes Santo, ang mga santong ito ay pagmamay-ari ng mga tinatawag na camarero. Layon ng papel na ito na ilahad ang mga umiiral na rehistro ng Filipino na ginagamit ng mga camarero sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kapuwa camarero. Sasaklawin ng pagtalakay sa papel ang mga korpus na makakalap mula sa kanilang pag-aalok, pagbibili, paghahanda, pagdadamit, at pagdedekorasyon sa mga alagang imahen sa tuwing ang mga ito’y ilalabas na para sa prosisyon ng semana santa. Mga Susing Salita: camarero, estruktura, leksiko-gramar, rehistro ng wika, speech community As a predominantly Catholic country, the majority of Filipinos choose not to spend their summer on a vacation, and instead, they use this season to solemnly celebrate the Holy Week a time wherein Catholics around the world remember the sacrifices of Jesus Christ on the cross until He rose from the dead. This Catholic celebration is strongly felt in the Philippines. Some notable activities during Holy Week include the reading of Pasyon a Philippine epic narrative of the life of Jesus Christ; Visita Iglesia; and procession. Unlike parade, the procession held during Holy Week is sacred, as it highlights various replicas or images of the saints that reflect the passion, death, and resurrection of Jesus Christ. In Makati City, the procession happens every Holy Wednesday and Good Friday. During those days, some of the busiest people are the camareros as they owned the sculptures gracing the said processions. The purpose of this study is to determine the existing language register used by the camarero when communicating with other camareros. This paper will cover the corpus used by camareros on their various tasks, such as negotiating or selling replicas, buying images, and most specially when preparing the figures before joining the Holy Week procession.