HomeDaloyvol. 5 no. 1 (1996)

Arceo At Bautista: Mga Manunulat Sa Unahan ng Kilusang Feminista

Aurora L. Batnag

Discipline: Literature

 

Abstract:

Tungkulin ng manunulat na maging tagapagpahayag ng mga mithiin at pangarap ng kanyang panahon. Sa pananaw na feminista, ang mithiing ito ay ang pagsulong ng kapakanan at interes ng mga babae.