HomeDaloyvol. 5 no. 1 (1996)

Sa Yardang Panukat Mo

Magdalena C. Sayas

Discipline: Literature

 

Abstract:

(Salin ng "Con la Vara con Que Midas" ni Serafin G. Enriquez)