HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Si Leona: Sa Kanyang Sariling Silid

Estrelita V. Gruenberg

Discipline: Literature

 

Abstract:

Sa gitna ng mapaniil na sistemang patriarchal ng panahon ng Kastila, nakaigpaw si Leona Florentino sa kanyang kultura. Sa maikling panahon ng pagsulat, sa kanyang sariling daigdig, nag-iwan siya ng mayamang koleksyon ng kaisipan na binasa sa pamamagitan ng "pakikipag-ugnayan sa diwa ng makata at sa kanyang sinulat. "