HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

"Nalpay a Namnama": Isang Tula Ni Leona Florentino

Isagani R. Cruz

Discipline: Literature

 

Abstract:

Pagbasang hermenyutika at dekonstruksyon ang ginamit sa isang tulang Ilocanong isinalin sa Filipino at Ingles, at muling binigyang salin sa Filipino ng kasalukuyang makata.