HomeThe Journal of Historyvol. 34-35 no. 1-2 (1990)

Ang Edukasyon at Karapatan ng Sambayanang Moro na Magpasiya sa Sarili

Rudy B. Rodil

Discipline: Education, History

 

Abstract:

Tinatalakay ng papel na ito ang sumusunod na balangkas:

a. Ang edukasyon sa panahon ng Kastila.

b. Ang edukasyon sa panahon ng Amerikano bilang instrumento ng panlulupig.

k. Hanggang saan ang tagumpay ng edukasyong Amerikano sa kamarohan?

d. Edukasyon sa panahon ng Bagong Kolonyalismo.

e. Alternatibong edukasyon umaayon sa pangangailangan ng karapatang magpasiya sa sarili ng Sambayanang Moro.