HomeAnuaryo/Annales: Journal of Historyvol. 13 no. 1 (1995)

Si Sukarno at ang Kilusang Nasyonalista ng Indonesia

Carmelita C. Corpuz

 

Abstract:

Sa artikulong ito, tinatalunton ang pag-usbong ng iba’t-ibang kilusang nasyonalista sa Indonesia noong

unang bahagi at unang dekada ng ikalawang bahagi ng ikadalawampung daantaon. Sinuri din ang mga

pagpupunyagi ni Sukarno na magkaroon ng kalayaan ang Indonesia at gayon din ang kanyang pagbagsak.