HomeMALAYvol. 12 no. 1 (1994)

Dugo At Salapi: Sino Ang Hahabol Sa Kriminal?

Cirilo F. Bautista

Discipline: Education

 

Abstract:

ANG TEMA ng ating talakayan ay ang kakaibang katangian ng mgabagay na Pinoy, sa aking kaso, ang literatura. Sa madaliang salita, angisang literaturaay palaging kakaiba sa ibang litenitura dahil ito 'y nakaukasa kultura, at walang dalawang kulturang magkapareho. Sapagkat angpagsulat ay isang 'tadhana ng wika, at ang wika ang humuhugis saanumangkatauhan ng kalinangan,malaking bahagi ang ginagampanan ngliteratura sa pagbuo ng katauhang panlipunan. Ang mga bagay na nasaliteratura, o wa1a sa literatura, ay mga senyas o koda na nagpapaliwanagsa kaluluwa ng mga taong matatagpuan sa lipunang iyon.