HomeMALAYvol. 15 no. 2 (1999)

Pagsasaka Tutubo ng A Season of Grace Ni N.V.M. Gonzalez: Pag-alinsunod Sa Mga Simulain

Simplicia P. Bisa

Discipline: History

 

Abstract:

ANG PAGSASALIN AY PAG-ALINSUNOD sa mga simulain.Sa gawaing pagsasalin pagkatapos maisagawa ang pagbasa sabuong nobela, pagkilala sa awtor, at pag-alam sa kapaligirangkultural ng tagpuan ng nobela, isasaalang-alang na ang mgasimulain o mga prinsipyong nakaugat sa mga teoryang "angpagsasalin ay nakabase sa kahulugan at hindi sa anyo," (Larson:1984); "ang pagsasalin ay isang gawain ng paglilipat ng

kahulugan," (Bassnett-McGuire: 1980) at "ang pagsasalin ay higitna nagpapahalaga sa isang saling gagamit ng mga salitangmauunawaan ng magiging mambabasa kaysa pagpapanatili ngan yo at istilo ng wika," (Eugene Nida at Charles Taber: 1969).