HomeMALAYvol. 15 no. 2 (1999)

Ekolohiya At Ang Landasin Ng Mga Tao

Florentino T. Timbreza

Discipline: History

 

Abstract:

MULA NANG MAKARANAS ang mga Pilipino ngmatitinding sakit na dala ng polusyon ng hangin at ng ating

himpapawid lalo na sa kalakhang Maynila, at mula nang sila 'ymaging biktima ng maruming tubig at pana-panahong pagtaasng tubig at pagbaha dahil sa pagkakalbo ng ating mgakabundukan at pagkahubad ng ating kagubatan, nagging bukambibig na ang mga paksa tungkol sa ekolohiya atekosistema. Ating alamin hindi lamang ang kahulugan ng mgakonseptong ito kundi ipahayag at ipagdiinan din ang kanilangkahalagahan para sa ating kapakanang pangkalusugan at parasa ating surbaybal o pananatiling buhay.