HomeMALAYvol. 21 no. 1 (2008)

Sumisibol na mga Buto sa Larangan ng Teorya ng Transformatibong Pagkatuto (mula sa orihinal na “Sprouting Seeds in the Field of Transformative Learning Theory”)

Lyn Hartley | Rowena P. Festin

Discipline: Education, Transformative Education

 

Abstract:

Tinalakay ng papel na ito ang karanasan ng awtor hinggil sa personal niyang pagkakatuklas ng kahalagahan at kapangyarihan ng transformatibong edukasyon. Gayunpaman, mayroong sumisibol na mga buto, ’ika nga, sa larangang ito na kailangang alamin at pagnilayan. Hindi sasapat ang isang modelo ni Mezirow (1975) na nakakiling lamang sa kognisyon at sa rasyonal na pangangatuwiran ng mga mag-aaral at mga taong nasa edad na. Binanggit ng awtor ang kahalagahan ng musika, tula, kuwento, talambuhay, kaluluwa’t meditasyon bilang mga bagong sangay at bagong binhi sa yumayabong na larangan at direksyon ng transformatibong pagkatuto.

_____

The paper discusses the personal experience of the author in discovering the importance and power of transformative education. However, there are sprouting seeds in the field of transformative learning that need further study and contemplation. The present model of Mezirow (1975) heavily relies on cognition and the rational thinking of students and adult-learners. The author articulates the importance of music, poetry, stories, biography, the soul and meditation as new ways and sprouting seeds in developing the new direction for transformative education.