HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 1 (2015)

Mga Pananda sa Paglilipat-pulo at Pagtatatag ng Panahanang Austronesyano

Lars Raymund C. Ubaldo

 

Abstrak:

Sa pambungad na ito, babalikan natin ang mga pananda ng pagkalat at paglilipat-pulo ng mga Austronesyano sa Timog Silangang Asya at Pasipiko.  Ibubuod din natin ang lohika ng pagtatatag ng panahanang Austronesyano batay sa mga naunang pag-aaral na etnograpiko, arkeolohikal, at pangwika.  At sa huling bahagi, sisipatin natin ang mga kontribusyon sa natatanging isyung ito ng SALIKSIK E-Journal bilang pagpapatuloy sa pagtataguyod ng pag-aaral sa sinaunang kabihasnang Austronesyano at Pilipino.