HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 1 (2015)

Pag-igpaw sa Nakasanayang Hambingan ng Kalinangan

Lars Raymund C. Ubaldo

 

Abstrak:

Nilalagom at pinag-uugnay sa akdang ito ang talastasan ukol sa artikulo ni Lorenz Lasco ukol sa “Ang Kaisahan at Ugnayan ng Lumang Pamayanan ng Pilipinas at ng Rapa Nui at Polynesyang Pranses.”