HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 1 (2015)

Songs of the Babaylan: Living Voices, Medicines, Spiritualities of Philippine Ritualist-Oralist-Healers (2013) ni Grace Nono

Ma. Florina Yamsuan Orillos-juan

 

Abstrak:

Pinamagatang “Ang mga Babaylan sa Kalinangang Pilipino: Mga Salaysay ng Pagbabago, Pag-aangkop, at Pagpapatuloy ng Tradisyon ng Panggagamot, Ritwal, at Awit,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Songs of the Babaylan: Living Voices, Medicines, Spiritualities of Philippine Ritualist-Oralist-Healers (2013) na sinulat ni Grace Nono.