vol. 5, no. 1 (2020)
Katipunan


Description

Bilang isang dyornal na dumaan sa pagkilatis ng mga kapwa dalubhasa, naglilimbag ang Katipunan ng pinakabagong pananaliksik na isinusulong ang intelektuwalisasyon ng wikang Filipino, at nililinang ang larang ng araling Filipino. Higit pa sa paglalapat ng pampanitikan at kritikal na teorya, tinuturol ng paninindigang interdisiplinaryo ng dyornal ang pagkaunlad ng kabang kaalaman na gumagamit sa karanasang Filipino sa pag-unawa ng mga kategorya ng global at internasyonal. Inilalabas nang taunan ang isyu ng dyornal.

Publisher: Ateneo De Manila University


Category: Literature |

ISSN 2507-8348 (Online)

Other issues