HomeSaliksik E-Journaltomo 6 bilang 1 (2017)

Mun-udi: Ang Panday na Ifugao Bilang Tagapag-ingat ng Taal na Kaalaman (2016) ni Lars Raymund Ubaldo

Atoy M. Navarro

 

Abstrak:

Pinamagatang “Ambag sa Kasaysayang Etniko at Kasaysayang Intelektwal: Mapanghawang-landas na Pag-aaral sa Mun-udi ng mga Ifugao,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Mun-udi: Ang Panday na Ifugao Bilang Tagapag-ingat ng Taal na Kaalaman (2016) na sinulat ni Lars Raymund Ubaldo.