Atoy M. Navarro


Papers11 Cites/Paper 11.18 Cites/Author/Year 2.05
Potential Citations123 Cites/Author 24.60 h-index7
Year(s)12 Papers/Author 2.20 g-index11
Cites/Year 10.25 Authors/Papers 0.45 hI,annual 1.17

Article List

Open Access Subscription Access


Araling Kabanwahan, Kasaysayang Kabanwahan, at Araling Timog Silangang Asya

Navarro, Atoy M.

Discipline: Social Science

Pagpapahalaga kay Prop. Dr. Reynaldo C. Ileto: Paham sa Araling Timog Silangang Asya

Navarro, Atoy M. | Elumbre, Adonis L.

Discipline: Social Science

Nonay: Limot na Bayani ng Himagsikan

Navarro, Atoy M. | Elumbre, Adonis L.

Discipline: Social Science

Sa Labas ng mga Bahay/Pinagtatrabahuhan: Mga Espasyo ng mga Migranteng Pinoy sa Urbanisadong Landskeyp ng Singapore, lalo na sa Lucky Plaza Mall

Navarro, Atoy M. | Tatel Jr., Carlos P.

Lakbay-Aral sa Polynesyang Pranses at Rapa Nui: Tungo sa Pagpapayabong ng Araling Kabanwahan at Araling Ibayong Timog Silangang Asya

Navarro, Atoy M.

Kasalimuotan ng mga Pagkakakilanlan sa Timog Silangang Asya: Tungo sa Pagtatampok sa Taumbayan sa Araling Timog Silangang Asya at Araling ASEAN sa Diwa ng Araling Kabanwahan

Navarro, Atoy M.

Ambag Sa Kasaysayang Etniko At Kasaysayang Intelektwal: Mapanghawang-Landas Na Pag-Aaral Sa Mun-Udi Ng Mga Ifugao*

Navarro, Atoy M.

Mun-udi: Ang Panday na Ifugao Bilang Tagapag-ingat ng Taal na Kaalaman (2016) ni Lars Raymund Ubaldo

Navarro, Atoy M.

Marina Dizon: Mutya ng Katipunan

Navarro, Atoy M. | Braganza, Patricza Andrhea T.

Brindis para kay Nilo S. Ocampo: Pagpupugay sa Isang Natatanging Likasyan at Pangunahing Haligi ng Bagong Kasaysayan

Navarro, Atoy M.

Mapanuring Pagsasaling Bayan ng The Aquino Papers na Unang Inilathala sa The Bangkok Post (Pebrero 21-23, 1973)

Navarro, Atoy M. | Campomanes, Alvin D.

Discipline: History, Humanities, Journalism, Social Sciences, Mass Media Studies