HomeSaliksik E-Journaltomo 7 bilang 1 (2018)

Brindis para kay Nilo S. Ocampo: Pagpupugay sa Isang Natatanging Likasyan at Pangunahing Haligi ng Bagong Kasaysayan

Atoy M. Navarro

 

Abstrak:

Para sa pambungad na ito, bahagyang babalik-tanawin ang buhay ni Nilo S. Ocampo bilang natatanging aktibista at akademiko.  Gayundin, pahahalagahan dito ang kontribusyon niya sa mga larangan ng Kasaysayang Pampook, Araling Rizaliana, at Araling Pangwika.  At sa huling bahagi, ibubuod ang nilalaman ng isyung ito ng SALIKSIK E-Journal bilang pagpapayabong ng talastasan sa Kasaysayang Pampook, Araling Rizaliana, at Araling Pangwika.