HomeBisigvol. 1 no. 1 (2014)

Si Bonifacio, ang mga Gremio at ang Kilusang Manggagawa sa Pilipinas

Nancy Kimuell-gabriel

Discipline: Social Sciences

 

Abstract:

Ang papel na ito ay tungkol kay Bonifacio, sa kilusang gremio at kilusang unyon noong dantaon 19 na humantong sa kilusang pambansa para sa pagpapalaya ng bayan noong 1896 at nagtapos sa unang pagdiriwang ng Mayo Uno bilang Araw ng Paggawa sa Pilipinas noong 1903.References:

 1. Blair, Emma Helen at Robertson, James Alexander. The Philippine Islands 1493-1898. Cleveland: Arthur H Clark, 1903-1909, 55 bolyum.
 2. Borromeo-Buehler, Soledad. The Cry of Balintawak a Contrived Controversy. Quezon City: Ateneo De Manila University Press, 1998.
 3. Camagay, Ma Luisa T. Working Women of Manila in the 19th Century. Quezon City: University of the Philippines Press. 1995.
 4. Communism in the Philippines: The PKP Book 1. Quezon City: Partido Komunista ng Pilipinas, 1996.
 5. Constantino Renato with the collaboration of Letizia Constantino. The Philippines: A Past Revisited, 8th ed. Quezon City: Renato Constantino,1981.
 6. Corpuz, Onofre D. Corpuz. An Economic History of the Philippines. Lungsod Quezon: University of the Philippine Press, 1997.
 7. Cruz, Hermenegildo Kartilyang Makabayan Mga Tanong at Sagot Ukol kay Andres Bonifacio at sa Kataastaasan, Kagalanggalang Katipunan ng mga Anak Ng Bayan na nagturo at nag akay sa Bayang Pilipino sa Paghihimagsik laban sa kapangyarihang Dayo. Maynila: S.P., 1922.
 8. De Jesus, Edilberto. “Manila’s First Factories” Philippine Historical Review (Dec 1971): 98-102
 9. Felicia, Mandy E. ed. Gabay sa Tunay na Unyonismo. Quezon City: EILER Publications, 1995.
 10. Guerrero, Amado. Philippine Society and Revolution,(1970). Philippines: Aklat ng Bayan, 2005.
 11. Guerrero, Milagros. Kasaysayan: The Story of the Filipino People. Bol. 5 Reform and Revolution. Hong Kong: Asia Publishing Co. & Readers Digest, 1998.
 12. Guevarra, Dante. Manggagawa sa Kasaysayan. Maynila: Rex BookStore, 1995.
 13. Filipinos in History. Maynila: National Historical Institute, 1996. 5 Bolyum
 14. Kimuell-Gabriel, Nancy Timawa: Kahulugan, Kasaysayan at Kabuluhan sa Lipunang Pilipino. UP Diliman, Tesis Masteral, 2001.
 15.  “Ang Timawa sa Kasaysayang Pilipino,” Bagong Kasaysayan, Lathalain Blg. 3. Lungsod Quezon: Palimbagan ng Lahi, 1999.
 16. “La fiesta del trabajo,” La Democracia, Abril 29, 1903.
 17. Ramos, Elias. T. Philippine Labor Movement in Transition. Quezon City: Day Publishers, 1976.
 18. Lynch, Frank Lynch, “Trends Report of Studies in Social Stratification and Social Mobility in the Philippines.” East Asian Cultural Studies. Tokyo: The Centre for East Asian Cultural Studies, 1963.
 19. Masangkay, Guillermo , Document J Transcript, 11 Oktubre 1947. The Agoncillo Interview Documents, nasa Borromeo-Buehler, Soledad. The Cry of Balintawak A Contived Controversy, 1998.
 20. Morga, Atonio de Morga, “Morga’s Account of the Filipinos and Their Pre-Spanish Civilization (1609) nasa Zaide at Zaide, Documentary Sources, Tomo 4, Doc. 142.
 21. _____. Mga Pangyayari sa Sangkapuluang Pilipinas, 1609. Inihayag sa Madla at binigyan ng paliwanag ni Jose Rizal at sinundan ng Panimulang salita ni Ferdinand Blumentritt. Maynila: Pambansang Komisyon ng mga Bayani, 1964.
 22. Nelmida-Flores , Marot, Bagong Kasaysayan.Lunsod Quezon: Palimbagan ng Lahi, 2000.
 23. Owen, Norman G.“The Principalia in Philippine History: Kabikolan, 1790-1898.” Philippine Studies. Tomo 22 (1974): 323-324
 24. Quirino, Jose A. “Bonifacio’s Sister Talks,” Philippine Free Press, Nobyembre 27, 1954.
 25. Ramos, Elias. T. Philippine Labor Movement in Transition. Quezon City: New Day Publishers, 1976
 26. Santos Jose P. Si Andres Bonifacio at ang Himagsikan, 1935. Ikalawang pagkalimbag.
 27. Salazar, Zeus A. Ang Kartilya ni Emilio Jacinto at ang Diwang Pilipino sa Agos ng Kasaysayan. Bagong Kasaysayan Lathalain blg. 6, 1999.
 28. _____. Wika ng Himagsikan, Lenggwahe ng Rebolusyon: Mga  Suliranin ng Pagpapakahulugan Sa Pagbubuo ng Bansa, Pebrero 1998
 29.  _____. “Ang Real ni Bonifacio Bilang Teknikang Militar sa Kasaysayan ng Pilipinas,” Bagong Kasaysayan Lathalain Blg. 1. Lungsod Mandaluyong: Palimbagang Kalawakan, 1997.
 30. Zaide, Gregorio & Zaide, Sonia. Documentary Sources of Philippine History. Vol. 3 & 4. Manila: National Book Store, 1990.
 31. Zaide, Gregorio F. “Andres Bonifacio’s Sister,” Philippine Graphic, November 27, 1954. Panayam
 32. Bonifacio, Atty. Gregorio Sampaksaan 2013: Balik-Tundo sa Paggunita ng Ika-150 Kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, ADHIKASAKATUNDO, Mababang Paaralang Andres Bonifacio, Set. 28, 2013.
 33. Salazar, Zeus A. “Sina Gat Andres Bonifacio at Dr. José Rizal bilang Pilipino sa Katapusan ng Kolonyalismong Kastila: Isang Sosyo-kultural na Paghahambing,” Panayam, Zeus A. Salazar Ika-3ng BAKAS-UPLIKAS Sampaksaan ukol kay Jose Rizal, U.P. Diliman, NISMED, 28 ng Setyembre 2009. (Ppt.)
 34. Tiongson, Jaime. Komunikasyong personal. Hulyo 27, 2013.
 35. Website. http://dictionary.reference.com/browse/gremio . Nobyembre 4, 2013