HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Pagpapahalaga kay Prop. Dr. Reynaldo C. Ileto: Paham sa Araling Timog Silangang Asya

Atoy M. Navarro | Adonis L. Elumbre

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Para sa pagkilala sa mga kontribusyon ni Reynaldo C. Ileto, bahagyang babalik-tanawin sa akdang ito ang naging buhay at karera niya bilang natatanging paham.  Kaugnay ng tema ng natatanging isyung ito ng SALIKSIK E-Journal, bibigyang-diin dito ang mga naging pagpupunyagi ni Ileto para sa Araling Timog Silangang Asya.  At sa huli, tatasahin dito ang puwang ng “Inglesero” at binansagang “proto-pantayo” na si Ileto sa pagtataguyod ng Kasaysayang Kabanwahan at Araling Kabanwahan.