HomeDaloyvol. 4 no. 2 (1995)

Leksikograpiya: Hakbang sa Istandardisasyon ng Filipino Teresita F. Fortunato

Teresita F. Fortunato

Discipline: Literature

 

Abstract:

Importante at susi ang leksikograpiya sa pagiistandardisa ng Filipino para sa intelektwal na paggamit nito sa komunikasyon at edukasyon. May malaking pangangailangan para mapayaman ang volyum ng mga yaring trabahong leksikograpiko para sa mataas na antas ng diskursong iskolarli. Ito ang hamon sa mga pagkilos tungo sa intelektwalisasyon ng wikang pambansa.