HomeMALAYvol. 22 no. 1 (2009)

Pilipinisasyon ng mga Agham Panlipunan: Pagliligaw sa Tunay na Isyu?

Andrew Gonzalez

Discipline: Filipino, Languages

 

Abstract:

Hindi pangunahing kailangan para sa kaunlaran ng mga agham panlipunan sa Pilipinas ang sinasadyang paghahanap para sa isang halimbawang Pilipino sa sosyolohiya, sikolohiya, lingguwistika, iba pa, kung ang isang makatwirang oryentasyon na kumikilala sa realidad ng sitwasyon, ng mga katotohanan, sa kanilang kahulugan at hangga't maari ay malilikha ng tao sa kanyang kabuuan; malikhang paghula sa simula upang makatulong sa atin sa pomulasyon ng mga masusubok na pamamalagay; at pagkatapos, ang paghahanap sa teorya (kabilang sa mga makukunang teorya) na maaring makatulong sa pagtatangka na magpaliwanag at tumuklas ng mga patunay sa ating mga pamamalagay; karaniwang ang gayong teorya ay kaalakbay ng isang partikular na pamamaraan, sistema at mga kasangkapan (sa kason ng mga agham panlipunan, mga kasangkapang pangmaramihan). Layunin ng papel na ito na linawin ang problematikong sitwasyong kinahaharap ng mga larangan kaugnay ng pagbubuo ng katanggap-tanggap na rehistrong panlarangan.

_____

It's not the priority need for the development of the social science in the Philippines to intentionally search for Filipino examples in sociology, psychology, linguistic, and others, but to find for a justifiable orientation that recognizes the reality of the situation, of the truths, of their meaning and as much as possible what is it that the people are capable of creating as a whole; creative supposition at first in order to help us in the formulation of tried assumptions; and after that, finding the theory (included in the theories that can be acquired) that can help in attempting to explain and discover the proofs to our assumptions; usually this kind of theory is side-by-side with a particular process, system and instruments (in the case of social science, these are collective instruments).  This paper aims to clarify the problematic situation in the professions in coming up with an adequate and acceptable registers in the field.