Other Issue

vol. 22, no. 1 (2009)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Paunang Pahina


Mga Patnugot


Mula sa EditorMga Tanging Lathalain


Ang Kahalagahan ng Wikang Pambansa sa Pagbubuo ng Kakanyahang Pilipino

Andrew Gonzalez

Discipline: Filipino, Languages

Filipino sa Konstitusyon: Iba't Ibang Pagbasa, Iba't Ibang Diskurso

Efren R. Abueg

Discipline: Filipino, Languages

Ang Wika ng Pagpapalaya at ang Papel ng Akademya

Vivencio R. Jose

Discipline: Languages

Ang Kaugnayan ng Wikang Pambansa at Edukasyon

Emerita S. Quito

Discipline: Education, Languages

Tugon ng mga Cebuano sa Kontrobersyang Pangwika: Implikasyon para sa Debelopment ng Filipino

Clemencia C. Espiritu

Discipline: Languages

Malaysia at Pilipinas: Mga Problemang Pangwika

Benjamin C. De La Fuente

Discipline: Languages

Muling Pagtingin sa Ortograpiyang Filipino: Karanasang DLSU

Teresita F. Fortunato

Discipline: Filipino, Languages

Uri at Realidad, Wika at Sensibilidad

Ma. Stella S. Valdez

Discipline: Filipino, Languages

Pilipinisasyon ng mga Agham Panlipunan: Pagliligaw sa Tunay na Isyu?

Andrew Gonzalez

Discipline: Filipino, Languages

Pamimilosopiya sa Sariling Wika: Mga Problema at Solusyon

Florentino T. Timbreza

Discipline: Philosophy, Languages, Filipino Language

Wika at Katauhang Babae: Mula Mito Hanggang Panahong Moderno

Ruth Elynia S. Mabanglo

Discipline: Languages, Filipino Language

Fili sa Filipino: Piling-Piling Pilipitan

Isagani R. Cruz

Discipline: Languages, Filipino Language

Ekonomiks sa Diwang Pilipino: Halo-Halo, Tingi-Tingi at Sari-Sari

Tereso S. Tullao Jr.

Discipline: Languages, Filipino Language

Wika at Kultura: Pagsasaling Nagpapakahulugan

Simplicia P. Bisa

Discipline: Filipino, Languages, Cultural Studies