HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 1 (2015)

Lakbay-Aral sa Polynesyang Pranses at Rapa Nui: Tungo sa Pagpapayabong ng Araling Kabanwahan at Araling Ibayong Timog Silangang Asya

Atoy M. Navarro

 

Abstrak:

Kinokomentaryohan sa akdang ito ang artikulo ni Lorenz Lasco ukol sa “Ang Kaisahan at Ugnayan ng Lumang Pamayanan ng Pilipinas at ng Rapa Nui at Polynesyang Pranses.”