HomeMALAYvol. 24 no. 2 (2012)

Sistematikong Multilingguwalismo: Lunsaran ng Mas Matatag na Wikang Pambansa = Systematic Multilingualism: Foundation for a more Effective National Language

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Literature, Languages

 

Abstract:

Ang papel na ito ay isang pagsusuri sa mga kontradiksyong nakapaloob sa nasyonalista at pedagohikal na diskurso na ngunguna sa paghugis sa ating pambansang patakarang pangwika. Matapos mailahad ang mga nakatagong kontradiksyong ito ipinakita ng papel na ito kung paano magiging isang mabisang tugon ang mga probisyon at detalye ng sistematikong multilingguwalismo, na ipinatupad noong taong 2009, sa mga nasabi nang kontradiksyon. Ipinaliwanag ng papel na ito kung paano maging mas matatag ang ating pambansang patakarang pangwika sa tulong ng isinusulong nating multilingguwalismo.

This paper is an analysis on the contradictions that undergrid the nationalist and pedagogical discourses that primarily shaped our national language policy. After foregrounding these hidden contradictions, this paper demonstrated how the multilingualism, that was implemented in 2009, can address such contradictions. This paper explained how our national language policy can be strengthened by the contributions of the current multilingualism.