vol. 24, no. 2 (2012)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 342


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Reaksiyon at Tugon ng mga Filipino sa Pagkontrol at Pagsugpo ng Rinderpest sa Filipinas, 1900-1930 = Filipino Reaction and Response to the Rinderpest Control and Eradication Campaign, 1900-1930

Arleigh Ross Dela Cruz

Discipline: Agriculture, Pest Management, Agrikultura

Sistematikong Multilingguwalismo: Lunsaran ng Mas Matatag na Wikang Pambansa = Systematic Multilingualism: Foundation for a more Effective National Language

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Literature, Languages

Isang Paglilinaw sa Kahulugan at Kairalan ng Pilosopiyang Filipino = A Clarification in the Existence and Meaning of Filipino Philosophy

Napoleon M. Mabaquiao Jr.

Discipline: Philosophy

Isang Pagpapanibago ng Edukasyon sa Filipinas Batay sa Isang Makabayang Pilosopiya = A Renewal of Education in the Philippines Based on a Nationalist Perspective

Bernardo N. Sepeda

Discipline: Education

Tanggulan ng mga Mandirigmang Hinubaran: Isang Pag-aaral sa Kahalagahan ng Baluarte ng Bgy. Lumang Bayan, San Teodoro, Oriental Mindoro = Fortress of Disarmed Warriors: A Study of the Importance of the Baluarte in Bgy. Lumang Bayan...

Joan Tara R. Reyes

Discipline: Sociology, Geography

Memorabilia at Sipat sa Sining ni Alejandro G. Abadilla, Manlilikhang Mapanghimagsik = Memorabilia and Re-assessment of the Art of Alejandro G. Abadilla, Insurrectionary Artificer

E. San Juan Jr.

Discipline: Literature

Ang Daigdig Ayon kay Deriada: Si Leoncio P. Deriada at ang Kontemporaring Literatura sa Kanlurang Bisayas = The World According to Deriada: Leoncio P. Deriada and the Contemporary West Visayan Literature

John Iremil E. Teodoro

Discipline: Literature