Other Issue

vol. 24, no. 2 (2012)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Reaksiyon at Tugon ng mga Filipino sa Pagkontrol at Pagsugpo ng Rinderpest sa Filipinas, 1900-1930 = Filipino Reaction and Response to the Rinderpest Control and Eradication Campaign, 1900-1930

Arleigh Ross Dela Cruz

Discipline: Agriculture, Pest Management, Agrikultura

Sistematikong Multilingguwalismo: Lunsaran ng Mas Matatag na Wikang Pambansa = Systematic Multilingualism: Foundation for a more Effective National Language

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Literature, Languages

Isang Paglilinaw sa Kahulugan at Kairalan ng Pilosopiyang Filipino = A Clarification in the Existence and Meaning of Filipino Philosophy

Napoleon M. Mabaquiao Jr.

Discipline: Philosophy

Isang Pagpapanibago ng Edukasyon sa Filipinas Batay sa Isang Makabayang Pilosopiya = A Renewal of Education in the Philippines Based on a Nationalist Perspective

Bernardo N. Sepeda

Discipline: Education

Tanggulan ng mga Mandirigmang Hinubaran: Isang Pag-aaral sa Kahalagahan ng Baluarte ng Bgy. Lumang Bayan, San Teodoro, Oriental Mindoro = Fortress of Disarmed Warriors: A Study of the Importance of the Baluarte in Bgy. Lumang Bayan...

Joan Tara R. Reyes

Discipline: Sociology, Geography

Memorabilia at Sipat sa Sining ni Alejandro G. Abadilla, Manlilikhang Mapanghimagsik = Memorabilia and Re-assessment of the Art of Alejandro G. Abadilla, Insurrectionary Artificer

E. San Juan Jr.

Discipline: Literature

Ang Daigdig Ayon kay Deriada: Si Leoncio P. Deriada at ang Kontemporaring Literatura sa Kanlurang Bisayas = The World According to Deriada: Leoncio P. Deriada and the Contemporary West Visayan Literature

John Iremil E. Teodoro

Discipline: Literature