HomeMALAYvol. 24 no. 2 (2012)

Tanggulan ng mga Mandirigmang Hinubaran: Isang Pag-aaral sa Kahalagahan ng Baluarte ng Bgy. Lumang Bayan, San Teodoro, Oriental Mindoro = Fortress of Disarmed Warriors: A Study of the Importance of the Baluarte in Bgy. Lumang Bayan...

Joan Tara R. Reyes

Discipline: Sociology, Geography

 

Abstract:

Bukod sa mga ulat, dokumento at alaala, malalaman din sa pag-aaral ng mga istruktura ang nakaraan ng isang lugar. Gamit ang metodo ng Arkeolohikal na paghuhukay at pag-aanalisa, pinag-aralan sa papel na ito ang kahalagahan ng isang nalimot na tanggulan o baluarte sa Bgy. Lumang Bayan, San Teodoro, Oriental Mindoro sa kasaysayan ng pook. Napag-alaman na saksi ang istrukturang ito sa madugo at masalimuot na pangangayaw sa Katagalugan noong 18 dantaon. Isang patunay ito sa paggiit ng mga Pilipino na protektahan at ipagtanggol ang kanilang mga pamayanan sa panahon na pinagbawalan silang makidigma at sapilitang pinalimot ang kanilang militaristikong kakayahan.


Learning about the local history of a town can be done by looking through the old reports, documents and even memories that give details about its existence from foundation to the present. Adding to this, ruins of old structures could also give light on the town's and even the nation's history with the use of Archaeological methods and analyses which was done in understanding the significance of the Baluarte. The Baluarte is a stone structure found in Bgy. Lumang Bayan, San Teodoro, Oriental Mindoro. It was used as a fortress and watchtower during the active slave-raiding years during the 1800's in the Tagalog Region. It also serves as a testament on how unfalteringly the local people protected their community even if they were prohibited to train and use weapons.