Other Issue

vol. 26, no. 2 (2014)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Paunang Pahina


Mga Patnugot


Mula sa EditorMga Natatanging Lathalain


Arkitektura at Globalisasyon sa Pilipinas: Isang Pagbabaka-sakali Tungo sa Isang Kritikal na Teoryang Kultural /Architecture and Globalization in the Philippines: An Attempt at a Critical Cultural Theory

Jovito V. Cariño

Discipline: Architecture

Engkuwentro: Kayaw kontra Digmang-Galera, 1565-1571 / The Encounter: Kayaw vs. Galley-Warfare, 1565-1571

Efren B. Isorena

Discipline: Maritime Studies

Ang Epekto ng Digmaang Pilipino-Amerikano sa Kabuhayan at Antas ng Pamumuhay sa Maynila, 1898-1901/The Impact of the Filipino-American War in the Economy and Standard of Living in the City of Manila, 1898-1901

Ronaldo B. Mactal

Discipline: Philippine History

Ang Paggamit ng Trigram Ranking Bilang Panukat sa Pagkakahalintulad at Pagkakapangkat ng mga Wika / Trigram Ranking: Metric for Language Similarity and Clustering

Nathaniel Oco | Raquel S. Buban | Leif Romeritch Syliongka | Rachel Edita Roxas | Joel Ilao

Discipline: Languages

Motibasyon at Atityud sa Paggamit ng Wikang Ingles sa Pilipinas at ang Implikasyon nito sa Filipino bilang Wikang Pambansa: Panimulang Pagtalakay sa Sikolohikal na Aspekto sa Pagpaplanong Pangwika /Language Motivations and Attitudes Toward Using English i

Jayson De Guzman Petras

Discipline: Languages

Balagtas: Proyekto Tungo sa Diyalektikong Analisis at Materyalistang Interpretasyon ng Florante at Laura /Balagtas: Project For A Dialectical Analysis and Materialist Interpretation of Florante at Laura

E. San Juan Jr.

Discipline: Social Science

Ka Laya: Rampadora Mga Tala ng Kakaibang Pagrampa ng Isang Bakla /Ka Laya: Rampadora Notes on a Different Rampage of a Homosexual

Rowell D. Madula

Discipline: Social Science

Ang Pagsasaling Teknikal: Pagsipat sa Praktika at Pagpapahalaga / Technical Translation: Revisiting the Practice and Essentials

Raquel S. Buban

Discipline: Languages

Panawagan para sa Kontribusyon sa MalayKaragdagang Impormasyon


Mga Kontribyutor