Other Issue

vol. 23, no. 1 (2010)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Pagdalumat sa Bagyong Ondoy: Isang Konstruktibismo at Lokal na Pananaw ng mga Kasapi ng Sagrada Familia

Dindo Palce Café

Discipline: Social Welfare

Panahunang-Tawiran: Ang Tawirang Pag-aakma ng mga Sambal Ayta sa Pabago-bagong Panahon

Ma. Teresa Guanzon De Guzman

Discipline: Social Science, Anthropology, Cultural Studies, Cultural Ecology

Ang Kautusan ng Departamento ng Edukasyon Bilang 74, Serye 2009: Isang Pagsusuri sa Katatagan ng Programang Edukasyon sa Unang Wika (MLE) ng Filipinas

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Education, Social Science, Languages

Berinarew: Pagsasanib ng Aral at Aliw

Emmanuel B. Dumlao

Discipline: Literature, Social Science

Reducción: Ang Pag-uwi Sa Diskurso ng Pananakop at Pakikipagtunggali


Discipline: Social Science, History

Barangay: Bangka at Lipunan

Efren B. Isorena

Discipline: Social Science

Mahirap ka na nga, Malulungkot ka pa, Mas mahirap ‘yon! Pagiging Masayahin at Paraan ng Pag-agapay ng Karaniwang Pamilyang Filipino sa Harap ng Hirap

Roberto E. Javier Jr.

Discipline: Social Science

Ang Kapaligiran at Mga Korporasyon: Mula sa Isang Rasyonalismong Pananaw

Napoleon M. Mabaquiao Jr.

Discipline: Social Science, Ecology

Ang Pagkatuto ng Pangalawang Wika at Asimilasyon ng Kultura

Josefina C. Mangahis

Discipline: Social Science, Languages, Cultural Studies

Ilang mga Hamon sa Pamilyang Filipino sa Panahon ng Internet

Nicolo M. Masakayan

Discipline: Philosophy, Social Science, Sociology

Haraya ng Bata: Kapayapaan sa Paningin at Panulat ng Batang Filipino

Rosario Torres Yu

Discipline: Literature, Social Science, Sociology


Karagdagang Impormasyon


Tungkol sa mga May-Akda