Other Issue

vol. 23, no. 2 (2011)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Phinotoshop at Pinacquiao na Larawan at Lipunan: Transnasyonalismo, Pastiche at si Manny Pacquiao Bilang Politiko-Kultural na Texto = Photoshopped and Pacquaioed Photos and Society: Transnationalism, Pastiche and Manny Pacquiao as Politico-Cultural Text

Michael Francis C. Andrada

Discipline: Technology, Sociology

Si Carlos Bulosan, ang Amerika, at ang mga Babala ng ating Panahon = Carlos Bulosan, America, and the Signs of our Times

Emmanuel V. Dumlao

Discipline: Literature, Sociology

“May Perang Dumadaan Lang sa Palad, Merong Padala, at May Padulas din”: Paniniwala’t Pananaw sa Pera at Palagay sa Pandaigdigang Krisis Pampinansiya = Remittance, Red Tape, Rent: Filipino Minimum Wage Earners’ Attitude About Money

Roberto E. Javier Jr.

Discipline: Economics, Finance

Kasaysayang Pasalita: Ang Kulturang Filipino at Karanasan ng mga Filipinong Mananaliksik sa Larangang Pasalita = Oral History: The Filipino Culture and the Experiences of Filipino Oral Historians Nancy Kimuell-Gabriel

Nancy Kimuell-gabriel

Discipline: Culture, Philippine Culture, Oral History

Ang Makrong-kasanayan sa Filipinolohiya = The Macro-skills in Filipinology

Josefina C. Mangahis

Discipline: Languages, Filipinology, Wika, Wikang Filipino, Philippine Language

Ang Filipinong Seaman sa Dagat at Lupa: Mga Anyo ng Pagsasamantala sa Panahon ng Globalisasyon = The Filipino Seafarers at Sea and on Land: Forms of Abuses in the Globalization of Maritime Industry

Joanne V. Manzano

Discipline: Globalization, Maritime Industry

Luntiang Pamayanan: Tungo sa Pag-unlad ng Kalikasan, Antas ng Pamumuhay at Wika / Green Communities: Towards Achieving Environmental, Livelihood & Linguistic Development

Rhoderick V. Nuncio

Discipline: Community Development, Environment

Ang Sasakyan at Lansangan bilang Paaralan: Modernisasyon ng Transportasyong Panlungsod at Lipunan sa Manila, 1900–1941 = Cars as Classrooms, Streets as Schools: The Modernization of Urban Transportation and Society in Manila, 1900–1941

Michael D. Pante

Discipline: History, Transportation

Ulirang Halimbawa ni Efren Abueg: Tungo sa Mapagpalayang Sining = The Exemplary Art of Efren Abueg: Notes Toward an Emancipatory Art

E. San Juan Jr.

Discipline: History, Art, Sining

Buyo, Buyung at Bae: Ang Pagnganganga sa mga Epikong Filipino = Buyo, Buyung and Bae: Betel Chewing in Philippine Epics

Lars Raymund C. Ubaldo

Discipline: History, Philippine Culture